Föreläsning, workshop eller utvecklingsdag

Utvecklingsarbetet mot ett mer Aktivt Medarbetarskap kan starta med en inspirationsföreläsning, workshop eller utvecklingsdag.

Dessa aktiviteter är en möjlighet för organisationen och dess medarbetare att skapa sig mer kunskap om Aktivt Medarbetarskap och börja utforska den utvecklingspotential som finns.

Aktiviteten leds av våra lärare och innehåller presentationer, filmer och övningar – en blandning av lyssnande, reflektion, dialog och inspiration. Beroende på storlek på grupp och lokalens beskaffenhet, använder vi oss av s.k. Mentimeter-övningar, ”spatiala” övningar där gruppen får visualisera sina svar genom att ställa sig på olika stationer i rummet, samt traditionella bikupor och gruppdiskussioner.

Exempel på innehåll

  • Vad är Aktivt Medarbetarskap och varför ska vi jobba med det?
  • Relationen till mig själv – Hur tar jag hand om den, om mig själv?
  • Relationen till mina kollegor – Hur  vill jag att andra ska uppfattar mig? Hur vill jag bidra till allas arbetsmiljö? Vad är viktigt, tycker vi? Vilket beteende är ok eller inte ok?
  • Relationen till min chef – Vilket är mitt ansvar för att göra min chef bra?
  • Relationen till våra ”kunder” – Vad är jag och vi stolta över? Vad göra mer av/annorlunda?
  • Hur kliver jag in i yrkesrollen? Vad är ”yrkesrollen”?
  • Hur hanterar jag ev. frustration i arbetet och privat? Vad är viktigt för mig för att känna arbetsglädje, och hur ser mitt ansvar ut?
  • Hur ser mitt ansvar ut för min professionella utveckling?
  • Hur går vi vidare som grupp/organisation?

Medarbetarutbildning

För verksamheter som vill fördjupa sina kunskaper om det Aktiva Medarbetarskapet och utforska vad gruppen och individerna i gruppen kan och vill bidra med för att skapa en kultur som genomsyras av detta, erbjuder vi en utbildning i workshopformat. Utbildningen genomförs av samtliga medarbetare vilket ger hela organisationen en gemensam upplevelse och ett gemensamt språk kring medarbetarskapet.

Utbildningen består av en rad övningar där grupperna använder varandra som bollplank för att reflektera över hur de tar sig an sin medarbetarroll.

Alla reflektioner avslutas med att individen tar ställning till sin syn på frågan och noterar detta i det individuella reflektionsblad som ingår i utbildningen.

Genomförande med egna ledare

För de som så önskar erbjuder vi ett utbildningsmaterial där era ledare själva genomför utbildningen med sina medarbetargrupper. Detta sätt att sprida kunskapen om det aktiva medarbetarskapet har använts av många organisationer av olika storlek, och det har visat sig fungera mycket väl och varit mycket uppskattat av såväl ledare som medarbetare. Styrkan i budskapet understryks av att det är organisationens egna företrädare som leder diskussionerna.

Materialet är utformat så att det ska vara lätt för ledarna att facilitera utbildningen, utan krav på att de själva ska ha genomgripande kunskaper i området.

Vi tränar även ledarna under en dag för att öka förståelsen för upplägget. De får då både prova på övningar själva och lära sig hur de genomför utbildningen.

Digital medarbetarutveckling

För att befästa de nya kunskaperna och fortsätta arbetet med att utveckla organisationen mot ett mer aktivt medarbetarskap, erbjuder vi en webbportal där ledare kan ladda ner ett övningsmaterial.

Portalen tillgängliggörs under en längre tid – minimum 1,5 år – för att på så vis göra det lätt för ledarna att hålla samtalet vid liv under den tid det tar för en bestående förändring att ta fäste.

Materialet är utformat för att genomföras på arbetsplatsträffar eller liknande och består av filmer, övningar, manus och inläsningsmaterial. Tydliga instruktioner gör att det blir enkelt att förbereda och leda övningarna.

I webbportalen finns möjlighet för t.ex. HR-avdelningen att följa upp att teamen genomför övningarna, för att säkerställa att samtalet fortsätter i hela organisationen. Det finns även en funktionen för att skapa en feedback-loop mellan chefen och chefens chef för att ta tillvara lärandet det innebär för chefen att leda övningen.

Fyra perspektiv på medarbetarskap

Här erbjuder vi en utvecklingsdag som innehåller fyra inspiratörers perspektiv på medarbetarskapet. Målsättningen är att deltagarna ska bli både inspirerade och få en ökad kunskap inom området, att kunna se att det finns olika aspekter som man som chef, medarbetare och organisation behöver förhålla sig till.

Vi sätter medarbetarskapet i ett historiskt sammanhang, vi tittar på vad våra komplexa organisationer kräver för medarbetarskap och hur det moderna arbetslivet ställer nya, annorlunda krav på självledarskap och medledarskap. Vi ger inspiration kring vad det innebär att gå in i ett aktivt förhållningssätt som medarbetare och vad det innebär att vara i roll. Vi ger praktiska tips och idéer kring hur man kan utveckla ett mer aktivt medarbetarskap i organisationen och vad det ställer för krav på ett förändrat ledarbeteende.

Läs mer om dagen här

Att mäta det aktiva medarbetarskapet

Kontakta oss om ni är grupp eller organisation som vill mäta nuläge och utvecklingen av det aktiva medarbetarskapet med hjälp av beforskade metoder. Metoder som har sin bas i Stefan Tengblads forskning om medarbetarskapet. Ett modernare sätt att göra medarbetarundersökningar med fokus på medarbetarskapet!

Ledarskapet som främjar ett aktivt medarbetarskap

För att utveckla det aktiva medarbetarskapet behöver du som är ledare också reflektera kring vad du behöver bryta i vad gäller dina egna mönster. På vilket sätt kan du främja ett medarbetarskap som bidrar fullt ut, som agerar utifrån en ”vuxenposition” och inte passiviseras, som utövar ett gott självledarskap, som tar ansvar för relationen till såväl sig själv som alla andra på ett konstruktivt sätt? Vi hjälper organisationens ledare att få ökad kunskap om det Utvecklande ledarskapet, att se vilket agerande i vardagens ledarskap som behöver förändras och vad som är viktigt att bevara. Ett ”aktiverande ledarskap” som skapar förutsättningar för det aktiva medarbetarskapet.

Skräddarsydda lösningar

Utbildningsmaterialet i medarbetarutbildningen kan anpassas i linje med er värdegrund eller syn på medarbetarskap. Det innebär t.ex. att filmerna inkluderar era ledare och medarbetare och att vissa övningar handlar om specifikt viktiga delar i er medarbetarpolicy.

Materialet kan också anpassas med era färger, logga eller liknande.