Utveckla ert Aktiva Medarbetarskap

Tillsammans med oss utbildar och utvecklar ni ledare och medarbetare mot ett mer Aktivt Medarbetarskap. Med vår inspirationsföreläsning, medarbetarutbildning och temadag samt våra verktyg för kontinuerlig utveckling skapar ni nya möjligheter för ett mer proaktivt och engagerat medarbetarskap.

Aktiva medarbetare påverkar sin egen och andras arbetsmiljö i en positiv riktning, genom sitt sätt att agera och kommunicera. Aktiva medarbetare vill vara med och bidra till organisationens utveckling och resultat.  Fokus i utveckling av det Aktiva Medarbetarskapet är på individens egen utveckling; till förmån för sig själv, gruppen och verksamheten.

Läs mer på sajten om hur vi ser på det Aktiva Medarbetarskapet och hur vi kan hjälpa er.

Varför utveckla det Aktiva Medarbetarskapet?

För att vara långsiktigt hållbara, behöver dagens och morgondagens organisationer ta tillvara den kraft som finns när medarbetare är engagerade och proaktiva. När viljan finns att bidra till sin egen, till varandras och till verksamhetens utveckling och välmående.

I långsiktigt hållbara organisationer har alla anställda insikt i vad den professionella rollen som medarbetare innebär och agerar därefter. Genom olika beprövade metoder och verktyg hjälper vi er att utveckla ett aktivt medarbetarskap.

Relationen till dig själv

Att ta hand om sig själv är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb.

Relationen till din chef

När medarbetaren delar ansvaret för relationen blir den stödjande i båda riktningar.

Relationen till dina kollegor

Arbetsglädje och bra relationer i gruppen skapar möjlighet till ett bra samarbete.

Relationen till dem vi är till för

När alla bär med sig kundperspektivet ökar engagemanget och vi säkerställer en bra leverans.

Vårt erbjudande

Vi hjälper organisationer och företag att utveckla det aktiva medarbetarskapet. Våra erbjudanden består av kortare insatser för medarbetare och ledare, längre medarbetarutbildningar och mätningar ni kan genomföra över tid för att skapa långsiktig förändring. Vill du veta mer, läs nedan eller kontakta oss.

Utbildning och utveckling

Inspirationsföreläsning/workshop/utvecklingsdag - 1-3 timmar

Inspirationsföreläsning
Introduktion till området och vad det
kan betyda för er organisation. Här går vi igenom de fyra relationerna och pratar om hur alla medarbetare har en roll att spela.
Tid: 2 timmar

Workshop
Introduktion och en möjlighet att tillsammans utforska området.
Tid: 3-4 timmar

Utvecklingsdag
Utbildning i Aktivt medarbetarskap inkl. övningar som utvecklar deltagare/grupp.
Tid: 5-6 timmar

Medarbetarutbildning - c:a 10 tim

I utbildningen får medarbetarna lära sig om Aktivt medarbetarskap och tillsammans reflektera kring sig själva, hur det fungerar på arbetsplatsen idag och vad som kan utvecklas.

Utbildningen är 8-10 timmar lång och bör delas upp på flera tillfällen.

Utbildningen kan ledas av oss, men även av medarbetare/chefer från er organisation. För det senare finns ett paketerat material, samt en faciliteringsutbildning som stöd.

Tid: 8-10 timmar + ev 1 dag för ledarna

Digital medarbetarutveckling - 18-24 månader

Här ges ledare i organisationen ett verktyg för att tillsammans med sina medarbetare fortsätta diskussionen kring Aktivt medarbetarskap. Via en webbportal laddar ledarna själva hem presentationer och övningar som genomförs vid arbetsplatsträffar. I erbjudandet ingår också support från våra lärare för de som önskar. Tid: 30 minuter per pass under 18-24 månader

Ledarskap och mätning

Utbildning: Ledarskapet som främjar ett aktivt medarbetarskap

För att utveckla det aktiva medarbetarskapet behöver du som är ledare också reflektera kring vad du behöver förändra vad gäller dina egna mönster. På vilket sätt kan du främja ett medarbetarskap som bidrar fullt ut, som agerar utifrån en ”vuxenposition” och inte passiviseras, som utövar ett gott självledarskap, som tar ansvar för relationen till såväl sig själv som alla andra på ett konstruktivt sätt? Vi hjälper organisationens ledare att få ökad kunskap om det Utvecklande ledarskapet, att se vilket agerande i vardagens ledarskap som behöver förändras och vad som är viktigt att bevara. Ett ”aktiverande ledarskap” som skapar förutsättningar för det aktiva medarbetarskapet.

Temadag: Fyra perspektiv på medarbetarskap

Fokus på medarbetarskap är en av de starkaste trenderna i dagens arbetsliv, inte bara i Sverige utan även i våra nordiska grannländer. Många kommuner, regioner och stora organisationer vill genomföra chefs- eller medarbetardagar för större grupper där olika perspektiv på medarbetarskapet blir belysta. Vi erbjuder en utvecklingsdag som innehåller fyra inspiratörers perspektiv på medarbetarskapet. Målsättningen är att deltagarna ska bli både inspirerade och få en ökad kunskap inom området.

Detta är en dag där vi delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter, men där vi också bjuder in representanter från er organisation i samtalet och låter publiken komma till tals. En välproducerad, energirik och varierad dag i lagom högt tempo och många olika typer av inslag.

Att mäta det aktiva medarbetarskapet

Kontakta oss om ni är grupp eller organisation som vill mäta nuläge och utvecklingen av det aktiva medarbetarskapet med hjälp av beforskade metoder. Metoder som har sin bas i Stefan Tengblads forskning om medarbetarskapet. Ett modernare sätt att göra medarbetarundersökningar med fokus på medarbetarskapet!

Så här säger några kunder

”Det känns som att det bara är att ta tag i saker”

”Det känns befriande att släppa taget om den här hjälplösheten jag satt mig själv i!”

”Jag behöver titta på mig själv lite grand. Jag brukar kunna vara en riktig domedagsprofet.”
– Projektmedarbetare

”De har gjort en ’resa’ sedan du träffade dem och nu har de börjat fungera fantastiskt bra. Till att börja med var det väldigt mycket underhåll innan de började hitta rätt, men även för oss chefer att våga släppa en del saker och låta dem hitta lösningar själva.

Det är en kombination av saker som har gjort att de nu är självgående OCH har en ambition om att vara klara till en tid som jag själv tvivlar på…”
– Utvecklingschef

”Det har blivit betydligt färre ärenden som hamnat på mitt bord!”
– Socialtjänstchef

Kontakt

Kontakta Malin så berättar hon mer om hur vi kan hjälpa er med ert Aktiva Medarbetarskap.

Malin von Elern
malin.von.elern@effect.se
070- 572 10 73